اسامی برندگان

برندگان این ماه

0936XXX4070

0938XXX3250

هر ماه دو شارژ 20 هزار تومانی برای دو نفر